Ochrona danych osobistych

Ochrona danych osobistych

Jesteś klientem HUF?
Pobierz politykę prywatności dla klientów

I.    Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną za podstawowe przepisy o ochronie danych osobowych i inne krajowe przepisy o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich oraz inne przepisy o ochronie danych osobowych jest:

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
Franz-Huf-Straße 1
56244 Hartenfels
Niemcy
Telefon.: +49 2626 761-0
E-Mail: info@huf-haus.com
Strona internetowa: www.huf-haus.com  

II.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danychKontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Mogą Państwo skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych na stronie datenschutz@huf-haus.com lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem "pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych".

III.    Ogólne informacje na temat przetwarzania danychAllgemeines zur Datenverarbeitung

1.    Zakres przetwarzania danych osobowych
Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych osobowych (DSGVO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Odnosi się to również do operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia środków poprzedzających zawarcie umowy.
O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.
W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.
Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają nad wcześniejszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f) FADP służy jako podstawa prawna dla przetwarzania danych.

3.    Usuwanie danych i czas trwania przechowywania
Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4.    Korzystanie z usług dostawców
Korzystamy z usług dostawców usług w celu świadczenia następujących usług i przetwarzania danych:
(1) w celu umieszczenia naszej strony internetowej w bezpiecznym centrum danych
(2) opieka i konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Usługodawcy przetwarzają dane w ramach tzw. artykułów do realizacji zamówień. 28 DSGVO wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Wszyscy usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i mają dostęp do danych osobowych tylko w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia usługi lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych.

Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Państwa o tym fakcie.

IV.     Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dzienników

1.    Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.
Gromadzone są następujące dane:

(1) Informacje na temat typu i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe, które są wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.   Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.
Zapisywanie plików dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadza się oceny danych do celów marketingowych.
Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4.    Czas trwania składowania
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dzienników, następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Przechowywanie po tym okresie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alokowane, przez co nie jest już możliwe przypisanie dzwoniącego klienta.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

V.    Stosowanie Cookies

a) Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca była możliwa do zidentyfikowania nawet po zmianie strony.

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:
(1) Informacje o logowaniu, np. obszar logowania ServiceART
(2) Zgoda na zgłaszanie Cookie
(3) Ochrona przed spamem

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania (Google Analytics, Eloqua).
W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:
(1) różne statystyki oceny odwiedzających
(2) Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są opatrzone pseudonimem przez techniczne środki ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy i są kierowani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W tym kontekście w ustawieniach przeglądarki internetowej znajduje się również odniesienie do tego, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie.

Przy wywoływaniu naszej strony internetowej użytkownik jest również informowany o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście nawiązuje się również do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podstawowe prawo przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

c) Cel przetwarzania danych
Celem stosowania niezbędnych technicznie plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:
(1) Funkcja logowania
Dane użytkownika zebrane za pomocą niezbędnych technicznie plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.
Ciasteczka analityczne są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Pliki cookie do analizy pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, a tym samym stale optymalizować naszą ofertę.
(2) Analityka statystyki odwiedzających
(3) Eloqua dotycząca śledzenia użytkowników

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

d) Czas trwania przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej strony. Dlatego Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji cookies dla naszej strony internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

VI.    Newsletter

1.    Opis i zakres przetwarzania danych

Newsletter jest wysyłany na podstawie rejestracji użytkownika na stronie internetowej:

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera, dane z maski wejściowej są przekazywane do nas.

Nazwa, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:
(1) Adres IP komputera wywołującego
(2) Data i godzina rejestracji
Zgodę na przetwarzanie danych uzyskają Państwo w trakcie procesu rejestracji i zostaną Państwo poproszeni o odniesienie się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

3.    Cel przetwarzania danych
Zbiór adresów e-mail użytkownika jest wykorzystywany do wysyłania newslettera.
Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub wykorzystywaniu adresu e-mail.

4.    Czas przechowywania
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

5.   Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Umożliwia to również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

 

VII.    Formularz kontaktowy, formularz zamówienia materiałów informacyjnych i e-mail kontaktowy

1.    Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia materiałów informacyjnych, które mogą być wykorzystane do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane. Dane te znajdują się w przypadku formularza kontaktowego:

  • Moje nazwisko
  • Mój adres e-mail
  • Mój numer telefonu
  • Miejsce:
  • Kraj
  • Mój temat

W przypadku formularza materiałów informacyjnych:

  • Adres pocztowy
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:
(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji

Zgodę na przetwarzanie danych uzyskają Państwo w trakcie procesu wysyłania i będą się Państwo odnosić do niniejszej polityki prywatności.
Alternatywnie, można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przekazane za pomocą poczty elektronicznej. W związku z tym dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie ich naszej grupie firm HUF (MalerBodenART GmbH, GartenART GmbH, HUF HAUS Finanzierungsservice GmbH, redblue energy GmbH & Co. KG, StilART Möbelwerkstätten GmbH, IDEAL Betonelementbau GmbH & Co. KG) są upoważnieni do przekazywania tych informacji. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy lub do celów, na które wyrazili Państwo zgodę.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.


3.    Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam tylko i wyłącznie do celów nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej, jest to również niezbędny, uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.    Czas przechowywania
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysyłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

W każdej chwili mogą Państwo nieformalnie poinformować nas o swoim sprzeciwie, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 1.
Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII. Publikacja ogłoszeń o pracy / aplikacji o pracę online

1.    Zakres przetwarzania danych osobowych
Mają Państwo możliwość przesłania nam swoich danych aplikacyjnych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego internetowego portalu aplikacyjnego.

Twoje dane aplikacyjne będą przetwarzane przez centralę HUF HAUS:

   
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
Niemcy
Telefon: +49 2626 761-0
E-Mail: info@huf-haus.com

Strona internetowa: www.huf-haus.com

2.     Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych wnioskodawców jest § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.    Cel przetwarzania danych
Państwa dane będą przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Jeżeli po złożeniu przez Państwa podania o pracę dojdzie do zawarcia umowy o pracę, przekazane przez Państwa dane mogą być przechowywane przez nas w Państwa aktach osobowych do celów zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
   
Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w Niemczech.

4.    Czas przechowywania
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych wysyłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Wnioskodawca ma możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy w dowolnym momencie w trakcie trwania bieżącej procedury składania wniosku. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

W przypadku odrzucenia podania o pracę, dane przekazane przez kandydata zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu ogłoszenia odrzucenia podania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na wymogi prawne (np. obowiązek udowodnienia na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu) lub gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dłuższe przechowywanie w naszej bazie danych zainteresowanych stron. Wnioskodawca ma prawo do informacji, sprostowania, usunięcia swoich danych w dowolnym momencie.

IX.    Analiza stron internetowych z wykorzystaniem Google Analytics

(1) Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google").
Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Dzięki temu adresy IP mogą być dalej przetwarzane w skróconej formie, co wyklucza możliwość uzyskania osobistych referencji. Jeśli dane zebrane na temat użytkownika zawierają odniesienie osobiste, jest ono natychmiast wykluczone i dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczmie Ochrony Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jak również oświadczenie o ochronie danych osobowych: httsp://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

X.    Dalsze narzędzia analizy sieciowej

1.    Integracja filmów na Youtube

(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy wideo z YouTube, które są przechowywane pod adresem www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej.

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, które wywołały odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, przez które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną powiązane bezpośrednio z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby zadanie z Twoim profilem w serwisie YouTube zostało wykonane, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, w związku z czym musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności Google. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony swojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(4) Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i przekazał je do Osłony Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.    Informacje o Social Plugins
(1) Obecnie korzystamy z wtyczek do mediów społecznościowych z następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn. Przyciski te pozwalają na polecanie wybranych treści ze stron internetowych za pośrednictwem sieci społecznościowej innym użytkownikom Internetu, dodawanie ich do osobistego profilu w sieci społecznościowej lub zwracanie na nie uwagi w inny sposób.

(2) Przyciski z rekomendacjami są dostarczane przez operatorów sieci społecznościowych w celu integracji z innymi stronami internetowymi. Poprzez integrację z naszymi stronami internetowymi, połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej odbywa się za pomocą plików cookie zapisanych w Państwa systemie komputerowym. Nawet bez kliknięcia na przycisk rekomendacji, Twój adres IP jest przekazywany do odpowiedniej sieci społecznościowej za pośrednictwem tego połączenia. Można temu zapobiec, wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki (patrz rozdział 4.).

(3) Jeżeli podczas wizyty na naszych stronach internetowych są Państwo zalogowani na swoim profilu w jednym z wymienionych serwisów społecznościowych, operator tej sieci może zbierać i zapisywać dalsze dane dotyczące wizyty na naszych stronach internetowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich danych, zalecamy wylogowanie się z serwisów społecznościowych przed wejściem na nasze strony internetowe.

(4) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu zebranych danych przez dostawcę wtyczki. Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej, aby spełnić wymagania. Ocena taka przeprowadzana jest w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu przedstawienia reklamy opartej na potrzebach oraz poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek.

Prosimy o kontakt z odpowiednim dostawcą sieci społecznościowych w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych. Informacje od operatorów na temat odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz, w razie potrzeby, możliwych ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności można znaleźć tutaj:

Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i URL wraz z ich danymi dotyczącymi ochrony danych:
a) Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
HUF HAUS prowadzi stronę na Facebooku, aby móc się tam komunikować z użytkownikami i mieć możliwość odnoszenia się do wypowiedzi, usług itp. HUF HAUS zwraca uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to spowodować ryzyko dla użytkowników, na przykład dlatego, że może to utrudnić egzekwowanie praw użytkowników. Jednakże Facebook poddał się warunkom Osłony prywatności UE-USA i zgadza się na przestrzeganie unijnych standardów ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. Na przykład, profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie ich zachowań i wynikających z nich interesów. Z kolei profile użytkowników mogą być wykorzystywane np. do umieszczania na Facebooku i poza nim reklam, które przypuszczalnie odpowiadają interesom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkowników, na których zapisywane są ich zachowania użytkowe i zainteresowania.

Co więcej, dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami Facebooka i są do niego zalogowani). W celu szczegółowej prezentacji odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out), HUF HAUS odsyła do następujących powiązanych informacji z Facebooka: Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: www.facebook.com/settings i www.youronlinechoices.com.


HUF HAUS zwraca również uwagę, że prośby o informacje i potwierdzenie praw użytkowników można najskuteczniej kierować bezpośrednio na Facebook. Tylko Facebook ma dostęp do danych użytkowników i może bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i dostarczać informacji.

b) Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/.


Firma Google zgłosiła się do Osłony Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Ponadto, przycisk Tweet twitter.com jest wdrożony, za który odpowiedzialna jest firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 w USA (dalej "Twitter"). Przycisk może być rozpoznany przez białe "t" lub ptaka. W przypadku wywołania części naszej strony internetowej, która zawiera taki przycisk, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera po aktywacji. Twitter również używa ciasteczek. W każdym razie Twitter gromadzi dane o zachowaniach użytkowników. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Twitter gromadzi za pomocą przycisku. Ponownie, jeśli jesteś członkiem Twittera, powinieneś wiedzieć, że Twitter gromadzi dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony (np. na której stronie byłeś) i może połączyć je z Twoimi kontami członkowskimi - niezależnie od tego, czy używasz przycisku do dzielenia się z Tobą. Jeśli tego nie chcesz, nie powinieneś aktywować przycisku i/lub wylogowywać się po kliknięciu przycisku Tweet. Jednak według naszej najlepszej wiedzy jest całkiem możliwe, że Twitter może używać tzw. trwałych plików cookie w celu powiązania zebranych danych, gdy wtyczki społecznościowe zostaną aktywowane na kontach członkowskich w późniejszym terminie.
W związku z tym należy uniemożliwić ustawianie cookies na Twitterze za pomocą ustawień przeglądarki.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych na Twitterze wraz z dalszymi wyjaśnieniami można znaleźć pod adresem

twitter.com/de/privacy


Twitter zgłosił się do tarczy prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


d) Używamy również przycisku XING Share. Po wywołaniu strony internetowej HUF - o ile aktywowany jest przycisk polecający - nawiązywane jest krótkoterminowe połączenie przez przeglądarkę z serwerami XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy, które wyposażone są w funkcje "XING Share Button". XING nie przechowuje żadnych danych osobowych w momencie wejścia na tę stronę. W szczególności, XING nie przechowuje adresów IP. Nie ma również oceny zachowania użytkowników w zakresie korzystania z plików cookie w związku z przyciskiem "XING Share Button". Aktualne informacje o ochronie danych osobowych na temat przycisku "XING Share Button" oraz dodatkowe informacje można znaleźć tutaj: www.xing.com/app/share.


(e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn zgłosił się do "EU-US Privacy Shield", www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. informacje o Eloqua
Wysyłamy e-maile korzystając z wielu różnych usług. Każda usługa wykorzystuje technologie śledzenia. Używamy tych informacji przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, jakie tematy są interesujące dla naszych czytelników, monitorując, czy nasze e-maile są otwierane i na które linki nasi czytelnicy klikają. Następnie wykorzystujemy te informacje do poprawy wysyłanych przez nas e-maili i świadczonych przez nas usług.

Do wyżej wymienionych newsletterów używamy Eloqua do rejestracji i wysyłania Państwu wiadomości e-mail. Firma Eloqua umieszcza stały plik cookie na odpowiedniej stronie rejestracji, chyba że plik cookie firmy Eloqua jest już obecny na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik korzystał już z witryny internetowej korzystającej z serwisu Eloqua, może już posiadać plik cookie Eloqua. Pliki cookie Eloqua mogą być wykorzystywane do analizy korzystania z naszych stron, aby móc je stale ulepszać.

E-maile wysyłane z pomocą Eloqua wykorzystują technologie śledzenia typu opisanego powyżej. Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić korzystanie z technologii śledzenia Eloqua w swoim urządzeniu, możesz to zrobić na stronie Eloqua Opt-Out.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Eloqua.

XI.    Prawa podmiotu danych

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

1.    Prawo dostępu do informacji
Mogą Państwo zwrócić się do osoby odpowiedzialnej o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, można zwrócić się do administratora danych z prośbą o udzielenie informacji o następujących kwestiach:
(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
(4) przewidywany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych szczegółów, kryteria określania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 organu ochrony danych oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych.
Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy dotyczące go dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o poinformowanie ich o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 DPA w związku z przekazaniem.

2.    Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo poprosić administratora danych o poprawienie i/lub uzupełnienie danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych niezwłocznie dokonuje korekty.

3.    Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z poniższymi warunkami, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:
(1) jeżeli kwestionują Państwo dokładność dotyczących Państwa danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych
(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
(3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DPA i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody podane przez administratora danych przeważają nad powodami.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane takie mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4.    Prawo do unieważnienia
a) Obowiązek usunięcia
Użytkownik może zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie dotyczących go danych osobowych, a administrator danych jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
(1) dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób
(2) odwołują Państwo swoją zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a FADP, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
(3) Zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 ORDD i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania lub zgłaszają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 ORD.
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały przetworzone bezprawnie.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
(6) Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 organu ochrony danych.
b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych podał do wiadomości publicznej dane osobowe, które Cię dotyczą i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 ORD, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zwróciłeś się do nich o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.
c) Wyjątki
Prawo do odwołania nie istnieje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne.
(1 ) w sprawie korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) przestrzegania obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator danych, lub wykonywania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;
(4) do celów archiwalnych, naukowych lub badań historycznych w interesie publicznym lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania, lub
(5) do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5.    Prawo do otrzymania informacji
Jeżeli użytkownik zastrzegł sobie prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do administratora danych, jest on zobowiązany powiadomić o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
Masz prawo do informacji o tych odbiorcach w stosunku do kontrolera.

6.    Prawo do transmisji danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które przekazał administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, bez ingerencji osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że
(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do uzyskania, aby dotyczące go dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.
Prawo do przekazywania danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

7.    Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które jest przeprowadzane zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera e) lub f) FADP; dotyczy to również profilowania w oparciu o te postanowienia.
Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że potrafi wykazać istotne powody przetwarzania, które są uzasadnione względami ochrony i które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, poprzez zastosowanie zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.
O swoim sprzeciwie wobec reklamy mogą Państwo w każdej chwili poinformować nas nieformalnie, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w § 1.

8.     Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Państwa danych do celów reklamowych. Zgodę można odwołać na piśmie lub pocztą elektroniczną na podany powyżej adres kontaktowy. Można również zrezygnować z subskrypcji na odpowiedniej platformie danej usługi lub za pośrednictwem konta klienta i w ten sposób odwołać swoją zgodę. W przypadku rezygnacji z poszczególnych usług (np. konkretnego programu klienta), rejestracja na kolejne usługi i ewentualnie zgoda na odpowiednie reklamy pozostają ważne.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia.

9.     Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma skutki prawne dla niego lub w podobny sposób wpływa na niego w istotny sposób. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Panem/Panią i osobą odpowiedzialną
(2) jest upoważniony na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, i prawo to zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw i wolności osoby odpowiedzialnej oraz jej uzasadnionych interesów; lub
(3) za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) DSGVO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.
W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz słusznych interesów użytkownika, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby od administratora danych, przedstawienia swojego punktu widzenia i odwołania się od decyzji.
Obecnie nie podejmujemy decyzji wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.

10.    Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, stanowi naruszenie organu ochrony danych.
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 DSGVO.

XII.    Zrzeczenie się odpowiedzialnościDisclaimer

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, na które nie ma wpływu niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Strona zawiera linki do innych stron internetowych ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów stron. Gdy powiązania zewnętrzne były połączone, nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt stron, do których prowadzą linki. Stały nadzór nad linkami zewnętrznymi nie jest rozsądny dla usługodawcy bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, odnośne linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.